praktijkdespiegel.com

voor gespecialiceerde GGZ zorg

Welkom op de website !De wachttijden:

De wachttijd voor een intake is normaliter 2-6 weken.

Een behandeling vindt in de meeste gevallen, aansluitend plaats na de intake.

Ik neem helaas voorlopig geen nieuwe patiënten meer aan! 

Er kan ook niemand meer op een wachtlijst!

- Welke ziektebeelden behandelen we in onze praktijk?


- Aandachttekort- en gedragsstoornissen

- Pervasieve stoornissen

- Overige stoornissen in de kindertijd

- Delirium, dementie, amnestische en overige

cognitieve stoornissen.

- Aan alcohol gebonden stoornissen

- Aan overige middelen gebonden stoornissen

- Schizofrenie en andere psychotische stoornissen - Depressieve stoornissen

- Bipolaire en overige stemmingsstoornissen.

- Angststoornissen

- Aanpassingsstoornissen

- Andere aandoeningen en problemen die reden

voor zorg kunnen zijn.

- Restgroep diagnoses

- Persoonlijkheidsstoornissen

- Somatoforme stoornissen   

Kwaliteit


De kwaliteit van de behandeling wordt gewaarborgd door na- en bijscholing, intervisie (periodiek overleg met een groep collega's over de inhoud van behandelingen), visitatie vanuit de beroepsvereniging en het toepassen van effectmetingen (ROM).


Per 1 januari 2017 stelt de overheid het voor zorgverleners binnen de GGZ verplicht om een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te laten registreren bij Zorginstituut Nederland. Dit register zal worden gepubliceerd op internet. Praktijk de Spiegel heeft ook een kwaliteitsstatuut ter inzage.

Privacyverklaring:

De vertrouwelijkheid van gegevens die u aan ons verstrekt is belangrijk voor ons. Dat vertrouwen is bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u en uiteindelijk voor het succes van de medisch behandeling in onze praktijk. In deze privacyverklaring geven wij u informatie hoe wij uw gegevens behandelen en vertellen wij u over de

rechten die u heeft.


1. Informatie over de praktijk (verwerkingsverantwoordelijke)


Praktijknaam: 


Praktijk de Spiegel , 


psychiater mevrouw drs. C. Putman, 


bereikbaar: [email protected] 

mobiel 06-12630367


veilig E-mailverkeer voor zorgverleners: [email protected]


2. Doel en wettelijke basis voor de verwerking


Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:


• het verwerken van uw intake voor en bewaken van de voortgang van een


psychologische behandeling, intervisie of een coaching.


• het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van informatie aan u, of het


financieel afhandelen van de behandeling of coaching.


Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen.


Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de praktijk. Ook dient de praktijk gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen.

3. Welke gegevens worden er opgeslagen en waar?


Van u worden contactgegevens en gegevens omtrent gezondheid opgeslagen. Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.

4. Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?


Uw gegevens worden verwerkt door een aanbieder van onze medische software. Deze aanbieder is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming (ISO 27001 en NEN 7510).


Psychiatrie Putman verstrekt uw gegevens alléén aan derden binnen het kader van de met u gesloten behandelovereenkomst. Ook kunnen uw gegevens in geanonimiseerde vorm worden gebruikt tijdens intercollegiale toetsing.


Privacyverklaring Praktijk de Spiegel drs. C.Putman, psychiater


Tegenwoordig is het voor behandelaren in de GGZ verplicht om een deel van uw gegevens (zoals de gestelde diagnose) te delen met overheden, zorgverzekeraars en andere partijen die niet bij een behandeling betrokken zijn. Deze gegevens worden, afgezien van de gegevens op de factuur die naar de zorgverzekeraar gaat, geanonimiseerd.


De overheid heeft het aanleveren ervan verplicht gesteld en praktijk de Spiegel drs. C. Putman, mag dit niet weigeren. U als cliënt mag echter wel bezwaar maken. U kunt dat doen door het invullen van een privacyverklaring.


Als Praktijk de Spiegel om een andere reden dan hierboven genoemd gebruik wil maken van uw persoonsgegevens, of deze wil delen met derden, dan zullen wij u daarover vooraf informeren en expliciet uw toestemming vragen.

5. De bewaartermijn:

Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens. Na deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) door ons vernietigd.

6. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking?


U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte


gegevens. Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kunt een verzoek richten aan de praktijk op e-mailadres Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om


uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.

7. Heeft u verder vragen over deze privacyverklaring?


Stuurt u ons dan een e-mail op het volgende e-mailadres [email protected]


Het recht op…


Inzage in dossier U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien en/of een


papieren afschrift te vragen.


Rectificatie U heeft het recht om gegevens in uw medisch dossier te


veranderen. Vernietiging U heeft het recht uw medisch dossier te laten vernietigen


binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.

Achterwege laten aanlevering gegevens U heeft het recht om Praktijk de Spiegel, drs. C.Putman, psychiater, te ontslaan van de.wettelijke plicht tot:

(1) vermelding diagnose-informatie op factuur,

(2) aanlevering gegevens aan DBC-informatiesysteem (DIS) en

(3) aanlevering gegevens aan Stichting Benchmark GGZ (SBG) via Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR).

Praktijk de Spiegel drs. C. Putman, psychiater beschikt uiteraard over een kwaliteitsstatuut, dat is goedgekeurd door Zorginstituut Nederland.


Deze ligt ter inzage in de praktijk.


Praktijk de Spiegel, is een vrijgevestigde Praktijk voor gespecialiseerde GGZ Zorg.


Praktijk de Spiegel is er op gericht op maat en evidence based te behandelen.

De behandeling is conform de richtlijnen van de nederlandse vereniging voor psychiatrie .

We stellen prijs op een goede samenwerking met andere hulpverleners in de regio.


De wachtlijsten staan maandelijks bijgewerkt op de landelijke website van Vektis , www:Vektis.nl


We behandelen ouderen, volwassenen en adolescenten en jeugd . Als je vragen hebt neem gerust contact met ons op via: [email protected]

De website is in ontwikkeling.